• Politiek ontbijt
 • Conferentie 25 mei 2016
 • Alles is Gezondheid congres 2017

Commissie

Goed, gezond werk. Daar staat de Commissie Werk Gezondheid voor. Omdat het bijdraagt aan de gezondheid van mensen én omdat het een goede investering voor bedrijven en de maatschappij is.  

Het gaat dan om werk dat bij iemands kwaliteiten en mogelijkheden past, en deze zelfs versterkt en verder ontwikkelt. Met nadrukkelijk aandacht voor een omgeving die goed, gezond werken ondersteunt. 

Met een breed samengestelde commissie van verzekeraars, wetenschappers en bedrijven zet de commissie in op meer kennis, bewustwording, maatschappelijk en politieke agendering van het belang van goed, gezond werk. Met specifieke aandacht voor duurzame inzetbaarheid, psychosociale arbeidsbelasting en werken met een chronische aandoening.

 

Actueel

 • Oproep aan het nieuwe kabinet:

  stel een Minister van Werk én Gezondheid aan

  Gezondheid, werk en geluk zijn sterk met elkaar verbonden. Wie werkt telt mee. Voor de 1 op de 3 werkende Nederlanders met een chronische aandoening is aan het werk blijven helaas geen vanzelfsprekendheid. We leven en werken steeds langer. Hierdoor komen meer en meer Nederlanders voor de uitdaging te staan: <em>hoe houd ik het werk vol? Mensen zijn niet of patiënt of werknemer/ZZP’er of mantelzorger, ze zijn het vaak allemaal tegelijk. De overheid zal haar burgers moeten ondersteunen die diverse rollen te kunnen combineren in het dagelijks leven. Dit vraagt om overheidsbeleid waarin de domeinen van zorg en werk beter met elkaar verbonden zijn. Ik doe dan ook dringend een oproep aan het nieuwe kabinet: Stel één Minister van Werk en Gezondheid aan!

  Ga naar de Skipr blog
  Brief aan de formateur

 • Healthy Work

  Inventarisatie onderzoeksprojecten

 • Conferentie Alles is gezondheid… De reis gaat verder!

  Conferentie Alles is gezondheid…

  De reis gaat verder!

  Aig Congres 2017

  Woensdag 15 februari 2017 van 08:30 uur tot 17:30 uur

  Locatie: Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort

  Voorlopig programma van de inspiratie sessie

  15.25 – 16.25 Inspiratiesessies (open)
  Duurzaam werken: over langer doorwerken, werk & zorg en werken met een chronische ziekte
  (Commissie Werk en Gezondheid)

  Paul Baart, Commissie Werk Gezondheid
  Prof Dr Jac van der Klink, Tranzo Tilburg University, Lid Commissie Werk Gezondheid, presentatie De context van Werk en Gezondheid:
  Drs .Marcel Reijmerink, Adviseur Gezondheidsmanagement, Achmea, Zorg & Gezondheid presentatie Gezond Werken, Achmea: 

 • Commissie initieert

  en bewaakt de voortgang

  WERKEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING

  Minister stuurt reactie advies naar Tweede Kamer

  Minister Schippers heeft mede namens de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), haar reactie op het advies ‘Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte’ van de Sociaal-Economische Raad (SER) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin heeft de commissie een rol: “Ik heb de SER dan ook gevraagd om, in samenwerking met de Commissie Werk en Gezondheid, waar nodig de uitvoering van de aanbevelingen te initiëren en de voortgang van de uitvoering te bewaken.” aldus de minister.

Doelstellingen

Gezondheid is van belang om te kunnen werken, werk is van groot belang voor de gezondheid. We gaan uit van een dynamisch concept dat gezondheid ziet als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, (Huber). Werk is daarvan een belangrijk onderdeel. Gezondheid: voorwaarde voor inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (van der Klink)

Samenwerken

Gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn onderwerpen van overleg tussen werkgever en werknemer. Als het nodig is kan de (zorg) professional dit overleg ondersteunen. Ook is het mogelijk binnen een bedrijf dit gesprek te koppelen aan de HR-cyclus. In het overleg is dan aandacht voor vragen over gezondheid, inzetbaarheid, de werkomstandigheden en de combinatie van werk en privé, nu en in de toekomst. Werkenden, werkgevers en professionals kunnen maatregelen om gezond te werken gezamenlijk organiseren op bedrijfsniveau, binnen een regionaal netwerk of op brancheniveau.

Werken is niet altijd gezond

Slechte arbeidsomstandigheden kunnen tot gezondheidsproblemen en uitval leiden.(RIVM). Het gaat dan vaak om:

 • fysieke belasting. Bijvoorbeeld door zwaar tillen, verkeerd zitten of langdurig inactief zijn;
 • belasting vanuit de omgeving. Door onder andere blootstelling aan lawaai en het werken met schadelijke stoffen;
 • psychosociale belasting: hoge werkeisen, weinig autonomie en slechte relaties op het werk zijn daar mogelijke aspecten van.

Gezond werken

Om te kunnen werken is het van belang voor werknemers om inzetbaar te zijn. Gezondheid is daarvan een aspect. Werknemers en hun werkgevers zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk, beiden vanuit hun eigen rol en welbegrepen belang.

Gezondheid: voorwaarde voor inzetbaarheid

Vitaliteit (energie), Inzetbaarheid en flexibiliteit, Werkvermogen Kennis : informatie over en kennis van gezondheid en ziekte beïnvloeden in toenemende mate onze gezondheid Vaardigheden: laaggeletterden rapporteren vaker een slechte gezondheid, zijn vaker ziek en overlijden ook eerder dan mensen die adequaat geletterd zijn Inkomen

Programma

De Commissie Werk Gezondheid is ambitieus én realistisch. Het programma kent vele onderwerpen. De punten waar de commissie zich op dit moment op richt zijn in zwart weergegeven, met de grijs weergegeven onderwerpen vormen zij het programma van de commissie.

 1. DUURZAME INZETBAARHEID
  1. Werkenden in staat stellen om duurzaam aan het werk te kunnen blijven
  2. Duurzame inzetbaarheid van werknemers als onderdeel van bedrijfsbeleid, MVO beleid
  3. Aandeelhouders en duurzaam omgaan met personeel
 2. WERKEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING
  1. Werkbehoud, aan het werk blijven met een chronische aandacht
  2. Werk / arbeidsparticipatie als behandeldoel in de zorg
  3. Chronisch vriendelijk beleid van werkgevers
 3. ARBOCURATIEVE SAMENWERKING
  1. Afstemming tussen ondersteunen werkvermogen van werkenden vanuit bedrijfsgezondheidszorg en curatieve gezondheidszorg
  2. Financieringsvraagstukken rond de curatieve gezondheidszorg met aandacht voor het werk / de arbeidsparticipatie van werkende patiënten
 4. PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)
  1. Werkdruk en werkstress
  2. Sociaal veilig werkklimaat en toxic management van leidinggevenden
 5. MANTELZORG EN WERK
  1. Voorkomen van arbeidsuitval van mantelzorgers
  2. Werkgeversbeleid gericht op betere combinatie van werk en mantelzorgtaken door
 6. LAAGGELETTERDHEID
  1. Bewustwording van gezondheids- en veiligheidsrisico’s van laaggeletterdheid op de werkvloer
  2. Concrete mogelijkheden ter ondersteuning van laaggeletterde werknemers vanuit het bedrijfsbeleid
 1. LEEFSTIJL & GEZONDHEID
  1. Werknemers met lage SES
  2. De werkplek als vindplaats voor risicogroepen
  3. Gezondheidschecks en leefstijlinterventies via het werk
 2. NACHTWERK
  1. Gezondheidsklachten en – risico’s door nachtwerk
  2. Slaapkwaliteit en voeding
 3. SEDENTAIR GEDRAG
  1. Langdurig zitten als arbeidsrisico
  2. Taakroulatie, inrichting van functies
  3. Beïnvloeding arbowetgeving: geen functies aanbieden die langdurig zitten vereisen
 4. FYSIEKE BELASTING
 5. GEHOORSCHADE
 6. GRENSWAARDEN
 7. ZELFSTANDIG WERKENDEN
 8. BUITENWERKEN EN HUIDKANKER
 

Commissieleden

 • Anemone Bögels

  Anemone Bögels

  Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum Werk Gezondheid
  Directeur Allianties & Strategie
  Kernwoorden: Zorginnovatie, kwaliteit van zorg, participatie

 • Bernard Luten

  Bernard Luten

  Werk en gezondheid hebben in zijn werk altijd centraal gestaan, op de Holland Amerika Lijn, KLM en bij Unilever.
  Bernard is een zeer ervaren en ondernemende medisch directeur bij grote multinationale ondernemingen geweest . Met erg veel ervaring in het opzetten van Occupational Health projecten.
  Specialismen: Collectieve HIV / AIDS-beleid en programma’s in Afrika en over de hele wereld

 • Carel Hulshof

  Carel Hulshof

  Hoogleraar Arbeidsgeneeskunde AMC, coördinator Richtlijnen NVAB

  Zijn onderzoek in de afgelopen vijf jaar heeft zich geconcentreerd op de onderwerpen:  
  ontwikkeling en evaluatie van monodisciplinaire (voor bedrijfsartsen) en
  multidisciplinaire richtlijnen voor de praktijk
  nieuwe manieren voor kennisverspreiding
  toepassing van evidence-based medicine in gezondheid op het werk
   workers’ health toezicht
  epidemiologie, preventie
  interventie van de effecten op de gezondheid als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan lichaamstrillingen
  evaluatieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg

 • Paul Baart

  Paul Baart

  Paul Baart, mede initiatiefnemer
  directeur van Centrum Werk Gezondheid.
  Voorzitter van het platform FitforWork Nederland,
  stuur een mail-bericht
 • Harry van de Kraats

  Harry van de Kraats

  Directeur AWVN
  Van de Kraats werkte na zijn studie rechten in Utrecht in diverse HR-functies bij Unilever. Hij werkte bij Wolters Kluwer als Commercieel Directeur en van 2005 tot 2010 was hij als directielid van TomTom International medeverantwoordelijk voor de snelle groei van die organisatie: van enkele honderden naar meer dan 3.000 medewerkers.
  Sinds augustus 2013 is hij directeur van AWVN en de drijvende kracht achter tal van initiatieven die het welzijn van ondernemingen én medewerkers betreffen.

 • Jeanine Peppink – van der Sterren

  Jeanine Peppink – van der Sterren

  Verantwoordelijk voor beleid en strategie t.a.v. veiligheid & gezondheid, kwaliteit, MVO/milieu en kwaliteitscontrole en het opzetten, implementeren en managen van een centraal IHC Managementsysteem gebaseerd op IHMQ en ISO 9001/14001/45001.
  Vergelijkbare functies vervult in diverse branches waaronder offshore & marine, farmacie, grafische en kunststofverwerkende industrie.

 • Cas Hoogbergen

  Cas Hoogbergen

  Mede initiatiefnemer vanuit ‘Alles is Gezondheid’, het nationale preventie programma, waar hij ‘werk’ als thema heeft.
  Hij werkt als adviseur bij AWVN, is betroken bij veel gezondheids programma’s vanuit de vereniging en samen met werkgevers.

 • Kees Glasbergen

  Kees Glasbergen

  De afgelopen 10 jaar ben ik voor Achmea werkzaam geweest binnen de inkoop en ontwikkeling van arbeidsgerelateerde zorg. Vanuit die rol heb ik affiniteit gekregen met en kennis opgebouwd over een variëteit aan thema’s die spelen bij werkgevers op het vlak van zorg en verzuim. De postdoctorale masterclass Integraal Gezondheidsmanagement die ik 2009 heb gevolgd heeft mijn integrale blik en aanpak daarbij verder aangescherpt. Om meer op dit terrein te kunnen doen heeft Achmea mij in 2015 één dag in de week gedetacheerd als accounthouder Werk & Zorg binnen het programmabureau van Alles is Gezondheid. In die functie ben ik ook betrokken geraakt en heb een bijdrage geleverd aan de opstart van de Commissie Werk & Gezondheid. Ik ben ervan overtuigd dat als je als individu, bedrijf en samenleving verdere stappen wil zetten in duurzame inzetbaarheid, het aanpakken van leefstijl alleen niet voldoende is. Het nemen van verantwoordelijkheden en een brede integrale aanpak leveren wel duurzame resultaten op. Vanuit mijn huidige functie als Account Director Corporate binnen het kennis- en expertise centrum van de paraDigma Groep (met onder andere PSION en Argo Advies als labels) word ik in staat gesteld de commissie Werk en Gezondheid daarbij verder te ondersteunen.

 • Jac van der Klink

  Jac van der Klink

  Hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid.
  Hij zet zich theoretisch en praktisch in voor de gezondheid van werknemers.

 • Jaap Jongejan

  Jaap Jongejan

  Algemeen directeur Stichting SBI / SBI Formaat / Zonheuvel
  De dialoog voeren op alle niveaus met alle mensen in de onderneming en de samenleving. De vraag daarbij is: hoe kan je elan overbrengen op mensen in de organisatie en hun omgeving? Investeren in vernieuwend denken over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, waarbij woorden als samenwerken en inspiratie centraal staan. Of wel anders denken is de basis voor anders doen en vandaar uit veranderen met perspectief.

  Aspripratie: actief zijn in de driehoek: sociale innovatie (w.o. duurzame participatie), nieuwe arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Herkenbaar zijn door: netwerken, creativiteit, elan, vernieuwend en duurzaam denken. Kernwoorden: anders denken, anders doen en veranderen met perspectief.

   

   

   

 • Ivo van Dijk

  Ivo van Dijk

  Lid raad van bestuur ONVZ Zorgverzekeraar
  Werk en gezondheid zijn twee belangrijke thema’s voor mij en voor ONVZ, vooral in het kader van duurzame inzetbaarheid. Werkdruk en met name psychische werkdruk is daarbinnen een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor individuele werknemers zelf, het heeft ook veel invloed op collega’s en leidinggevenden. Eigenlijk is het voor ondernemingen een onderwerp om iets aan te doen, juist in het kader van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Een ander thema dat daar steeds vaker mee samen gaat is mantelzorg en wat dat met zich meebrengt aan druk en stress. Zowel voor de omgeving thuis als op het werk en sowieso voor de mantelzorgers zelf. Met de commissie en met mijn organisatie wil ik daar de nadruk op leggen de komende tijd.